Offentliggjøring av finansiell informasjon

Forskriftens del IX regulerer offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3 i Basel II-overenskomsten). Storparten av de krav til informasjon som stilles dekkes i årsregnskapet.

Egenkapitalbevis

Banken har utstedt eierandelskapital på kroner 230.614.000,- fordelt på 2.306.140 egenkapitalbevis a kroner 100,-. Egenkapitalbeviseiernes rettigheter følger forskrift om egenkapitalbevis i sparebank.